Modlitba za 18. Generálnu kapitulu

Svätý Trojjediný Bože,
Otec, Syn a Duch Svätý,
ďakujeme ti za dar Spoločnosti Božieho Slova
i za naše rehoľno-misionárske povolanie.
Oslavujeme ťa za Najsvätejšie Srdce tvojho Syna Ježiša,
prameň milosrdenstva a milosti.

Keď sa ako misionári Božieho Slova
pripravujeme na osemnástu Generálnu kapitulu,
zapáľ v našich srdciach oheň svojej lásky.
Pomôž nám obnoviť naše odhodlanie
nachádzať v tvojom Slove
prameň a základ nášho života, povolania a misie.

Kiež nás tvoja bezhraničná láska pobáda
stávať sa misijnými učeníkmi, ktorí budú pretvárať svet
a ohlasovať tvoje Kráľovstvo pokoja a zmierenia
na každom mieste, medzi všetkými národmi a pre všetky kultúry.
Kiež všetko, čo konáme spolu s našimi misijnými spolupracovníkmi,
nesie pečať pravej lásky,
ktorou nás ty miluješ.

Mária, Matka Božieho Slova, prihováraj sa za nás,
aby sme kráčali v tvojich šľapajach,
a prehlbovali svoju oddanosť tvojmu Synovi.

Na príhovor svätých Arnolda a Jozefa,
blahoslavenej Márie Heleny a Jozefy,
a všetkých našich mučeníkov,
prosíme, aby Srdce Ježišovo
žilo v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí!
Amen.