Divine Word Missionaries

Breaking News


Info & News

from the Generalate

from the Provinces


Back to

Info&News

Members' Area

Site Map

Home


Tin Buồn - Tin Vui

Thân thưa Anh Em Việt Ngôi Lời,

Như một số anh em đã biết tin trong tuần qua, Tỉnh Dòng SVD VIE đã mất cha Simon Nguyễn Xuân Nghi, SVD vào Chúa Nhật 6 tháng 7 và được an táng vào ngày 8 tại Nghĩa Trang thành phố Nha Trang. Rồi Ông cố của cha Phan Quốc Trúc, SVD (Aus/Thailand) đã được Chúa gọi về tại Ban-mê-thuộc, và hôm nay, Chúa lại gọi cụ cố Phêrô Võ Thanh Liêu, thân phụ của cha Giám Tỉnh Giaxintô Võ Thanh Châu,SVD về an nghỉ với Ngài tại Long Khánh, thọ 89.

Xin thông tin và mong anh em thêm lời cầu nguyện cho Tỉnh Dòng non trẻ, mấy ngày nay thật bận rộn với việc tang chế.

Tuy nhiên, nỗi buồn cũng vơi nhiều và sẽ tan vì vào ngày 17 tháng 7 này, Tỉnh Dòng sẽ có 17 Tân Khấn Sinh và sẽ có 6 Tân Linh Mục vào tháng 9, 2008.

Hiệp nhất trong Ngôi Lời,

Joseph Trí, SVD
Nha Trang

Ngày 12 tháng Bảy năm 2008